Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN: PRAKTIJK LOT en Praktijk Hart en Stromend (project: Zeilend-Bezield).

Aanbieders: Lot Blokpoel MA, Praktijk voor Levensvragen-Onderzoek-Training (LOT),  gevestigd te Sint-Oedenrode en Mr Eric de Jager, Praktijk voor Hart en Stromend, gevestigd te Nijnsel. Hierna beschreven als zijnde project: Zeilend-Bezield.
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

1) Annulering

 1. Bij annulering tot een week voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen een week voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 1 dag voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

2) Betaling/ facturering

 1. De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.
 2. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.


Aansprakelijkheid Outdoor programma Zeilend Bezield

 • Deelnemers aan Zeilend Bezield hebben minimaal een zwemdiploma.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een programma gevolgd wordt bij Zeilend-Bezield.
 • Zeilend-Bezield is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Zeilend-Bezield. is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.
 • Zeilend-Bezield. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Zeilend-Bezield gebruikt en worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden.